מרדכי לויטס-לפעלו וזכרו       

כך נכתבה היצירה בכתב ידו