מרדכי לויטס-לפעלו וזכרו       

מבוא לקונטרפונקט חמור וחופשיהספר לא למכירה. קיימים עותקים ספורים.